Geri Švarc – iz predgovora za knjigu

Rekonekcija„Da li energija i informacije koje ona prenosi igraju glavnu ulogu u zdravlju i lečenju?“

„Može li naš um da se poveže s ovom energijom, i možemo li da naučimo da ovladamo njome kako bismo isceljivali sebe i druge?“

„Postoji li šira duhovna stvarnost, sačinjena od žive energije, s kojom možemo da naučimo da se povežemo, i koja može ne samo da potpomogne naše lično ozdravljenje, nego i ozdravljenje planete u celini?

Pitali smo se: da li je dr Perl sišao s uma. Ili se možda zaista ponovo povezao sa mudrošću u sopstvenom srcu i živim energetskim srcem univerzuma.

Godine 1932, profesor Volter B. Kenon sa Hardvardskog univerziteta objavio je svoje, sada klasično delo – The Wisdom of the Body (Mudrost organizma). Dr Kenon je opisao način na koji ljudski organizam održava svoje fiziološko zdravlje. Prema Kenonu, sposobnost orga­nizma da održava svoje homeostatsko zdravlje iziskuje da proces povrat­nih informacija u celom organizmu bude povezan, a da informacije koje cirkulišu tom mrežom budu dinamične i precizne.

Kao mlad docent na Katedri za psihologiju i društvene odnose na Hardvardskom univerzitetu, našao sam u ovome logiku koja je dovela do otkri­ća da su fidbek konekcije fundamentalno važne ne samo za fiziološko zdravlje i dobrobit organizma, nego i za zdravlje i dobrobit na svim nivoi­ma u prirodi. Konekcija povratnih informacija je od fundamentalnog zna­čaja za zdravlje – bilo ono energetsko, fizičko, emocionalno, mentalno, društveno, globalno, čak i astrofizičko.

Izneo sam pretpostavku da Kenonova „mudrost organizma“, može bi­­i, odražava širi, univerzalni princip. Nazvao sam ga „mudrošću sistema“ ili – jednostavnije – „mudrošću konekcije“.

Kad su stvari povezane, a informacije i energija slobodno cirkulišu, svaki sistem poseduje sposobnost da bude zdrav, ostane celovit i evoluira.

Dok sam bio profesor psihologije i psihijatrije na Jejlovom univerzitetu, od sredine sedamdesetih do potkraj osamdesetih, objavio sam veliki broj naučnih radova u kojima sam primenio ovaj princip univerzalne konekcije ne samo na zdravlje i lečenje uma i tela, nego i na zdravlje i lečenje na svim nivoima u prirodi (npr. Švarc, 1977; 1984). Kolege i ja izneli smo pretpostavku da postoji pet osnovnih koraka za postizanje zdravlja i izlečenja: pažnja, konekcija, samoregulacija, red i spokojstvo.

Važi i obratno. Postoji pet osnovnih koraka kojima se proizvode dezin­tegracija i bolest: nepažnja, nepovezanost, nekontrolisanost, nered i bolest.

Ukoliko ste nepažljivi prema svom organizmu , to prouzro­kuje diskonekciju unutar vašeg organizma, kao i između njega i okruženja, dozvoljavajući nekontrolisanost u organizmu, koja bi se potom okarakterisala kao nered sistema i doživljavala kao bolest.

Ukratko, konekcija dovodi do sređenosti i spokojstva; diskonekcija dovodi do nereda i bolesti.

Čitajući knjigu dr Perla, uvidećete da ovi koraci konekcije prožimaju život na svim nivoima – od energetskog, kroz vezu um-telo, pa do duhovnog. Ključ razumevanja ovog novog nivoa lečenja je prefiks ,,re“ (u na­šem jeziku „ponovno“) – dakle, reregulisanje, reodređivanje, reusklađivnje i, pre svega, rekonekcija.

Kao što ukazuje naša knjiga Thving Energy Universe (Univerzum žive energije), mudrost potrebna za lečenje možda je svuda oko nas i samo čeka da za njom posegnemo kako bi mogla da posluži svojoj svrsi.

Od srca želimo da vas ova knjiga prosvetli i inspiriše na isti način kao i nas.

Dr sci. Geri E. R. Švarc i dr sci. Linda G. S. Rasek

Dr Švarc i njegove kolege sproveli su svoje „temeljne studije energetskog isceljivanja“, kako u laboratoriji dr Švarca na Univerzitetu Arizone, tako i na seminarima širom sveta. Merili su sposobnost ljudi da osete, prime, preneu i rade sa svetlosti i drugim elektromagnetnim frekvencijama pre i posle pohađanja seminara. Ono do čega su došli bilo je dramatično. Od 100 ljudi koji su učestvovali u istraživanju, svi su sa seminara Rekonektivnog isceljivanja izašli s trajno proširenim i novim elektromagnetnim sposobnostima, bez obzira da li su došli bez ikakvog prethodnog znanja o isceljivanju, ili su bili učitelji različitih starih ili novih danas poznatih tehnika energetskog isceljivanja. Svi su napredovali do dramatično novog nivoa.